P 8201 - Odstraňovač starých náterov

P 8201 - Odstraňovač starých náterov
Obj. číslo:
98000..
Popis:
Odstraňovač P 8201 je určený na odstraňovanie starých alebo poškodených syntetických , nitrocelulózových alebo olejových náterov z kovových predmetov.

Detailný popis:

Názov, označenie: Odstraňovač starých náterov
P 8201

JK 246 521 01 PN 112 212 87

Popis:
Odstraňovač starých náterov P 8201 je parafínová disperzia v zmesi aromatických rozpúšťadiel a chlorovaných uhľovodíkov.
Certifikát štátnej skúšobne:
Výrobca zabezpečuje certifikáciu v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. a zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

Riedidlo:
neriedi sa

Technická charakteristika:
Vlastnosti v dodávanom stave:
- vzhľad ................................................ nerozpustené zvyšky parafínu
- hustota................................................. 0,980 - 1,100 g/cm3
- konzistencia........................................ vyhovuje skúške - hodnotí sa vizuálne
- rozleptávacia schopnosť..................... vyhovuje skúške - hodnotí sa vizuálne
- orientačná výdatnosť ........................... 5 m2/kg, resp. 5 m2/l


Použitie:
Odstraňovač P 8201 je určený na odstraňovanie starých alebo poškodených syntetických , nitrocelulózových alebo olejových náterov z kovových predmetov.

Nanášanie, riedenie, čistenie náradia:
Nanáša sa štetcom v silnejšej vrstve avšak tak, aby na zvislých plochách nestekal. Podľa teploty ovzdušia sa nechá pôsobiť 10 až 15 minút. Pri odstraňovaní starých, viacvrstvových náterov treba rátať s dvoj aj trojnásobnou aplikáciou odstraňovača v silnejšej vrstve. Pri odstraňovaní takýchto náterov sa aj doba rozrušovania predlžuje(2 - 3hodiny). Po odstránení náterov sa povrch materiálu dobre očistí od zvyšku odstraňovača a odmastí sa prípravkom P 8500 alebo riedidlom C 6000. Tak isto aj náradie sa čistí riedidlom C 6000 alebo prípravkom
P 8500.

Podmienky aplikácie:
Optimálna teplota prostredia pri aplikácii je 23 + 2 0C a relatívna vlhkosť vzduchu 55 + 5 %. Nízka teplota a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu reakcie odstraňovača so starým náterom.

Balenie:
1, 5, 10, 20 l plechovky.

Záručná doba a podmienky skladovania:
12 mesiacov odo dňa výroby. Skladuje sa v suchom, dobre vetranom sklade pri teplote +5 až + 25 0C v pôvodných dobre uzatvorených obaloch. Nesmie byť vystavený mrazu alebo priamemu slnečnému žiareniu. Skladovacie priestory musia zodpovedať bezpečnostným predpisom pre skladovanie horľavín I. triedy nebezpečnosti.

Stupeň horľavosti:
Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti


Spôsob likvidácie odpadu:
Riadi sa podľa zákonu (a nariadení) č 223/2001 z. b. o odpadoch.
Je vždy uvedená na etikete výrobku

Bezpečnosť a hygiena pri práci:
Je potrebné dodržiavať podľa platných zákonov a nariadení.
Je vždy uvedená na etikete, v podnikových normách a bezpečnostných listoch.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribúrovi:

CHEMOLAK, a. s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
Slovensko
Telefón: ++421 33 5560111
Fax:++421 33 5560636
www.chemolak.sk

Upozornenie
Uvedené informácie sa opierajú o naše súčasné znalosti, vychádzajú zo skúšobných výsledkov a praktických skúseností. Vzhľadom k tomu, že výrobok sa často používa v podmienkach, ktoré nie sú pod našou kontrolou, nemôžeme ručiť za nič iné, iba za kvalitu nášho výrobku.
Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.

Balenie: 1kg - Sk 101,-
4kg - Sk 382,-
Uvedené ceny sú vrátane DPH.